Wersje językowe
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BEJMET z 01.03.2014

 Właścicielem sklepu bejmet-nierdzewne.pl jest firma:

Jacek Szlęk BEJMET

Markowa 1515

37-120 Markowa

NIP 794-160-83-41

REGON :180546995 

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bejmet-nierdzewne.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny podbejmet-nierdzewne.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy bejmet a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod bejmet-nierdzewne.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod bejmet-nierdzewne.pl, prowadzony jest przez Jacek Szlęk Bejmet

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej, lub

b) Google Chrome w wersji 25 lub nowszej, lub

c) Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, lub d) minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Bejmet zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bejmet-nierdzewne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. bejmet-nierdzewne.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez bejmet-nierdzewne.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię bejmet-nierdzewne.pl.

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody bejmet-nierdzewne.pl.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla bejmet-nierdzewne.pl,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

3.8 Zdjęcia na stronie https://bejmet-nierdzewne.pl są zdjęciami poglądowymi i  nie stanowią oferty handlowej .

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bejmet-nierdzewne.pl, dokonać wyboru towaru, doładowania i jego nominału, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia,

b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

c) wybranej metody płatności,

d) wybranego sposobu dostawy,

e) czasu dostawy,

f) numeru lub numerów do doładowania

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z tech.net.pl Paweł Mejza Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną bejmet-nierdzewne.pl- Potwierdzenie otrzymania zamówienia [nr]", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5.2. Dostawa Doładowań elektronicznych i Kodów doładujących nie jest ograniczona terytorialnie. 

5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub Pocztą Polską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.4.  Dostawa Doładowań elektronicznych i Kodów doładujących odbywa się bezpośrednio na wskazany numer lub na podany adres e-mail.

5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 24h do 4 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

5.6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bejmet-nierdzewne.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

VI. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.

6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a) przelewem na numer konta bankowego: 09 1140 2004 0000 3102 6821 9508

b) płatnością w systemie shoper,

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na Bejmet Markowa 1515 37-120 Markowa.

7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

7.3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Bejmet

Markowa 1515

37-120 Markowa

 

7.4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

7.5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. Bejmet jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres zeglarstwo@bejmet.com.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

8.3. Bejmet nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. Bejmet podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Bejmet o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  mailowo pod adres zeglarstwo@bejmet.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

9.5. Bejmet zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. ATESTY

10.1 Atesty materiałowe lub wytrzymałościowe 3.1 są odpłatne . Każdy kupującemu powinien zgłosić sprzedającemu przed zakupem chęć wykupienia atestu.

XI. Postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bejmet a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bejmet a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bejmet

11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

XII Płatności shoper

12.1. Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

 • mTransfer – mBank

 • Inteligo – PKO BP

 • Bank Pekao

 • Bank PKO – IKO

 • Bank PKO- IPKO

 • Bank Pekao- PeoPay

 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA

 • Bank Zachodni WBK

 • BNP PARIBAS

 • Pocztowy24

 • Deutsche Bank

 • SGB Bank SA

 • GET IN BANK

 • Credit Agricole

 • ING

 • BNP PARIBAS eBGŻ

 • Raiffeisen Bank Polska

 • Eurobank

 • Millennium BANK

 • BOŚ Bank

 • Citi Bank Handlowy

 • Alior Bank

 • PBS Bank

 • NET – Bank Express

 • Toyota Bank

 • PLUS Bank

 • T-Mobile – Usługi bankowe

 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

 • Visa

 • Visa Electron

 • MasterCard

 • MasterCard Electronic

 • Maestro

12.2 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

12.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

12.4.Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

Płatności Shoper

 

XIII Polityka prywatności i bezpieczeństwo

13.1. Informacje wstępne

Firma BEJMET dba o prawo użytkowników serwisu do prywatności, przywiązując szczególną wagę do ochrony ich danych osobowych. Jest to możliwe dzięki odpowiednim rozwiązaniom systemowym zapobiegającym wszelkiej ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników serwisu.
Przeglądając ofertę sklepu Bejmet-nierdzewne.pl, szukając informacji bądź zamawiając towar na stronie Bejmet-nierdzewne.pl, jednocześnie akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na niniejszej stronie.
 BEJMET jako właściciel Bejmet-nierdzewne.pl, zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Wprowadzenie zmian nie wpływa jednak na zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników BEJMET.

13.2. Dane osobowe

Rejestracja w sklepie Bejmet-nierdzewne.pl nie jest konieczna do dokonania zakupów, ale umożliwia użytkownikowi użycie dodatkowych opcji oraz korzystanie z rabatów.
Dane osobowe, które należy podać w formularzu rejestracyjnych, to między innymi: nazwa firmy, login i hasło, niezbędne do składania zamówień na Bejmet-nierdzewne.pl. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, w formularzu rejestracyjnym należy wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów BEJMET
Przez przetwarzanie danych osobowych, rozumiemy wykorzystywanie ich wyłącznie w celu dokonania realizacji zamówienia tj. wystawienie listu przewozowego, wysłanie faktury za towar, kontakt w celu informacji o przesyłce.
Dane osobowe użytkowników mogą być zbierane również w celu świadczenia dodatkowych usług bądź organizacji konkursów przez BEJMET.

Użytkownik składający zamówienie w sklepie Bejmet-nierdzewne.pl, który wcześniej nie dokonał rejestracji, musi wypełnić formularz z danymi dotyczącymi wysyłki towaru.
Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych BEJMET jest całkowicie dobrowolne. Każdy użytkownik ma prawo do wglądu oraz poprawiania podanych danych. Jest to możliwe poprzez kontakt z operatorem sklepu lub bezpośrednio na stronie Bejmet-nierdzewne.pl przez formularz edycji danych użytkownika (w przypadku użytkowników posiadających swoje konto – tzn. login i hasło).

13.3. Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w trakcie wystawiania opinii dla produktu są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane. Osoba oceniająca dany produkt w sklepie ma możliwość podania swoich danych osobowych lub może podpisać się wybranym przez siebie „Nick-iem”. 

Usunięcie konta użytkownika. Każdy użytkownik, który założył konto w sklepie Bejmet-nierdzewne.pl, może skorzystać z możliwości usunięcia konta w dowolnie wybranym czasie. Zostanie ono skasowane niezwłocznie bądź po zrealizowaniu przypisanych mu zamówień. Usunięte zostaną wszystkie dane wraz z adresem e-mail znajdującym się w bazie danych.

Nie ma możliwości odtworzenia usuniętego konta. Klient będzie musiał ponownie je założyć oraz podać wszystkie dane. 

Komentarze Klientów

Wszystkie komentarze zamieszczane przez Klientów pod produktami lub/i będące oceną sklepu stają się własnością firmy BEJMET, co oznacza, że mogą zostać wykorzystane w oryginalnej bądź skróconej formie do promocji sklepu lub znajdujących się w nim produktów.
Komentarze, o których mowa powyżej, nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na nie zgodę. BEJMET zobowiązują się również do używania komentarzy w pierwotnym kontekście oraz do promocji produktu, który był intencją autora.
Opinie zawarte w komentarzach pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy BEJMET.

Bezpieczeństwo danych. Sklep internetowy Bejmet-nierdzewne.pl jest zbudowany w oparciu o najnowocześniejsze oprogramowanie oraz sprzęt wzorem najlepszych światowych rozwiązań.
Zabezpiecza to przez przeniknięciem zawartych na naszych stronach danych do osób trzecich.

Jakie dane o Tobie zbieramy?  W celu skorzystania z niektórych funkcji naszego systemu niezbędna jest rejestracja. W jej trakcie zapytamy Cię o Twój adres e-mail przeznaczony do korzystania z naszej witryny, hasło, pseudonim oraz dane osobowe. Przed dokonaniem transakcji zakupu towaru w sklepie Bejmet-nierdzewne.pl, zostaniesz zapytany o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu oraz dane dotyczące wyboru formy płatności np. typ i numer karty kredytowej, datę jej ważności czy numer CVV (w przypadku wyboru płatności kartą płatniczą).  

Dane zbierane automatycznie. Podczas wizyty Klienta na stronie Bejmet-nierdzewne.pl, automatycznie zapisywany jest numer IP komputera, z którego korzysta.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane? Dane zebrane o Kliencie w żadnym wypadku nie są sprzedawane podmiotom trzecim. Dane uzyskane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane jedynie w celu realizacji transakcji, w tym pobrania należnej kwoty oraz wysyłki towaru. W celu obciążenia karty kredytowej, dane Klienta mogą być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze, a firmie przewozowej w celu dostarczenia przesyłki.
Jeżeli Klient wyraził zgodę na otrzymywanie naszego Newsletter’a, dane zostaną wykorzystane do wysłania go danej osobie.
Automatyczne zbieranie danych (IP komputera) może posłużyć do analizy zachowań użytkowników na stronie Bejmet-nierdzewne.pl, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron www. Powyższe dane zbierane są automatycznie o każdym z użytkowników strony.
W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
W sytuacji naruszenia Regulaminu sklepu , naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób będziemy się z Tobą kontaktować? Jeśli dokonałeś zakupu towaru, możesz otrzymać od nas wiadomości e-mail lub SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możliwy jest również kontakt telefoniczny.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies). Podczas korzystania z naszej strony www możemy wykorzystywać tzw. ciasteczka służące identyfikacji.

Zmiany naszej polityki prywatności. BEJMET zastrzegają sobie prawo zmiany powyższej Polityki Prywatności poprzez publikację nowej Polityki Prywatności na tej stronie. 

Zasady bezpieczeństwa. W sytuacji wspólnego korzystania z jednego komputera wraz z innymi osobami, po zakończeniu korzystania z usług Bejmet-nierdzewne.pl, należy pamiętać o wylogowaniu się, by nikt nie mógł korzystać lub modyfikować zasobów Klienta lub informacji jego dotyczących.
Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia znane są tylko jemu oraz BEJMET. Gwarantujemy nieujawnianie ich nikomu. Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

 

Szanowni Państwo, RODO BEJMET


Od 25 maja 2018 zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu (Rozporządzenie).

W związku z powyższym, uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane są zgodnie z art. 6 Rozporządzenia ust. 1 pkt. b, c oraz f (w odniesieniu do niżej wymienionych punktów):

 1. · w celu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży i są przechowywane przez okres 5 lat od momentu, w którym operacje, transakcje zakupu/sprzedaży i postępowania zakupowe/sprzedażowe zostały ostatecznie zakończone, a zobowiązania spłacone, rozliczone lub przedawnione, a także od ustania wszelkich gwarancji i rękojmi z tytułu realizacji umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży.
 2. · w celu tworzenia statystyk zestawień i analiz na potrzeby własne – dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej czynności na danych osobowych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi realizację umowy lub zlecenia zakupu/sprzedaży. W przypadku przedstawicieli kontrahentów/klientów ich dane zostały pozyskane bezpośrednio od kontrahentów/klientów, których reprezentują lub z publicznie dostępnych źródeł. Państwa dane osobowe przekazujemy podmiotom, z którymi współpracujemy na potrzeby korzystania z Państwa produktów i usług lub na potrzeby korzystania z produktów i usług dostawców, których jesteście Państwo przedstawicielami, np. podmiotom wykonującym usługi pocztowe, kurierskie, księgowe, prawne i informatyczne.

 

Każdy z Państwa lub Państwa przedstawicieli ma prawo do:
· Dostępu do treści swoich danych,
· Sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
· Przenoszenia danych,
· Wniesienia sprzeciwu,
· Cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

W związku z powyższym do części z Państwa została też wysłana klauzula zgody na przetwarzanie
danych osobowych zgodnej z RODO. Uprzejmie prosimy o jej podpisanie i przesłanie
podpisanego skanu na adres mailowy, z którego Państwo taką klauzulę otrzymali. Możliwe jest
też dostarczenie podpisanej zgody osobiście do siedziby firmy Jacek Szlęk BEJMET lub wysłanie
jej pocztą na adres: Bejmet markowa 1515 , 37-120 Markowa.

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO

 

 1.       Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Jacek Szlęk Bejmet z siedzibą w Markowa 1515 , 05-120 Markowa w celu realizacji zamówień zakupowych oraz sprzedażowych oraz obsługi logistycznej.

 

 1.       Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

 

 

 1.       Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym, z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych, prawie do ich poprawiania i usuwania.

 

 

Markowa , dnia………..                                                                          ……………………………………

                                                                                                                (imię i nazwisko)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl